ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناخ

فرهنگ فارسی معین

(مُ) [ ع . ] (اِ.) 1 - محل اقامت . 2 - محل زانو زدن شتر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ