ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناحبت

فرهنگ فارسی معین

(مُ حِ بَ) [ ع . مناحبة ] (مص ل .) 1 - با هم نزد حاکم رفتن . 2 - بر یکدیگر بالیدن . 3 - گرو بستن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ