ترجمه مقاله

ملدوغ

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) آنکه او را مار یا جز آن گزیده باشد.
ترجمه مقاله