ترجمه مقاله

ملتثم

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ ثَ) [ ع . ] 1 - (اِمف .) بوسیده شده . 2 - (اِ.) جای بوسه .
ترجمه مقاله