ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ملانقطی

فرهنگ فارسی معین

(مُ لْ لا نُ قَ) (ص نسب .) کنایه از: 1 - کسی که زیاد به سنت های کهن ادبی پای بند باشد. 2 - کسی که به املای دقیق و تحت اللفظی واژه ها بیشتر توجه می کند تا معنای آن ها.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ