ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقرنس

فرهنگ فارسی معین

(مُ قَ نَ) [ ع . ] (اِ.) بنای بلند با سقف آراسته به نقش و نگار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ