ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفلوج

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) فلج شده ، عاجز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ