ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مفصلاً

فرهنگ فارسی معین

(مُ فَ صَ لَ نْ) [ ع . ] (ق .) به تفصیل ، به طور مفصل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ