ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مغذی

فرهنگ فارسی معین

(مُ غَ ذّ) [ ع . ] (اِفا.) 1 - چیزی که دارای مواد غذایی باشد. 2 - غذا دهنده . 3 - دارای ارزش غذایی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ