ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معیار

فرهنگ فارسی معین

(مِ) [ ع . ] (اِ.) مقیاس و آلت سنجش ، سنگ محک و ترازو برای سنجش زر. ج . معاییر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ