ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معمار

فرهنگ فارسی معین

(مِ) [ ع . ] (ص . اِ.) 1 - طراح و سازندة بنا. 2 - عمارت کننده ، تعمیرکننده . 3 - رتبه ای در فراماسونری .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ