ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معصومانه

فرهنگ فارسی معین

(مَ نِ) [ ع - فا. ] (ص . ق .) مانند معصوم ، با بی گناهی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ