ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معتکف

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ کِ) [ ع . ] (اِفا.) گوشه نشین ، کسی که برای عبادت در مسجد یا جای دیگر خلوت بگزیند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ