ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معاصر

فرهنگ فارسی معین

(مُ ص ) [ ع . ] (اِفا.) هم عصر، هم زمانه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ