ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مظالم

فرهنگ فارسی معین

(مَ لِ) [ ع . ] (اِ.) جِ مظلمه ؛ ستم ها.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ