ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مظالم کردن

فرهنگ فارسی معین

( ~. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) دادرسی کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ