ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مطلقه

فرهنگ فارسی معین

(مَ طَ لّ قَ یا قِ) [ ع . مطلقة ] (اِمف .) زن طلاق داده شده ، طلاق داده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ