ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مضاحکه

فرهنگ فارسی معین

(مُ حَ کَ یا کِ) [ ع . مضاحکة ] (مص ل .) با هم خندیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ