ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصلوب

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) به صلیب کشیده شده ، به دار آویخته .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ