ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصفی

فرهنگ فارسی معین

(مُ صَ فّا) [ ع . ] (اِمف .) تصفیه شده ، صاف شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ