ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصادره

فرهنگ فارسی معین

(مُ دِ رِ) [ ع . مصادرة ] (مص م .) 1 - مال کسی را به زور ضبط کردن . 2 - جریمه کردن ، تاوان گرفتن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ