ترجمه مقاله

مشعوف

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) 1 - شیفته ، دلباخته . 2 - خوشحال ، خوشدل .
ترجمه مقاله