ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشاوره

فرهنگ فارسی معین

(مُ وِ رِ) [ ع . مشاورة ] (مص ل .) با هم مشورت کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ