ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسلوب

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) سلب شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ