ترجمه مقاله

مستهام

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ) [ ع . ] (اِمف .) سرگشته ، حیران .
ترجمه مقاله