ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستخلص

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ لِ) [ ع . ] (اِفا.) رهاکننده ، آزادکننده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ