ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستخلص

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ لَ) [ ع . ] (اِمف .) رها شده ، خلاص شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ