ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسبوق

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) 1 - سبقت گرفته ، گذشته . 2 - آگاه ، مطلع . ؛ ~ به سابقه آن چه که قبلاً عین یا شبیه آن وقوع یافته باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ