ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مسبح

فرهنگ فارسی معین

(مُ سَ بِّ) [ ع . ] (اِفا.) تسبیح کننده .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما