ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مساحت

فرهنگ فارسی معین

(مِ حَ) [ ع . مساحة ] (مص م .) پیمودن یا اندازه گرفتن زمین .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ