ترجمه مقاله

مرغوب

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) پسندیده ، مورد قبول .
ترجمه مقاله