ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرصوص

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) استوار، محکم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ