ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرخص

فرهنگ فارسی معین

(مُ رَ خَّ) [ ع . ] (اِمف .) 1 - اجازه داده شده . 2 - آزاد شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ