ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مراعات

فرهنگ فارسی معین

(مُ) [ ع . مراعاة ] (مص ل .) رعایت یکدیگر را کردن . ؛ ~النظیر در علم بدیع آوردن کلماتی که به گونه ای با یکدیگر مناسبت و ارتباط داشته باشند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ