ترجمه مقاله

مذکور

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) ذکر شده ، یاد شده .
ترجمه مقاله