ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مداعبه

فرهنگ فارسی معین

(مُ ع بِ) [ ع . مداعبة ] (مص ل .) شوخی کردن ، مزاح کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ