ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخرج

فرهنگ فارسی معین

(مَ رَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - جای خروج . 2 - عددی که در زیر خط کسری قرار گرفته است . 3 - جایگاه تولید هر یک از آواهای زبان . ج . مخارج .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ