ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخدوش

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) خراشیده شده ، خدشه دار شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ