ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مخاطره

فرهنگ فارسی معین

(مُ طَ رَ یا رِ) [ ع . مخاطرة ] (مص ل .) خود را به خطر افکندن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ