ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محسوسات

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) جِ محسوسه ؛ اموری که با حواس پنجگانه ادراک شوند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ