ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محتلم

فرهنگ فارسی معین

( مُ تَ لِ) [ ع . ] (اِفا.) دستخوش احتلام ، دستخوش انزال در خواب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ