ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محاکمه

فرهنگ فارسی معین

(مُ کِ مِ) [ ع . محاکمة ] (مص ل .) 1 - با کسی به دادگاه رفتن و برای هم اقامة دعوی کردن . 2 - دادرسی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ