ترجمه مقاله

مجوز

فرهنگ فارسی معین

(مُ جَ وِّ) [ ع . ] (اِفا.) تجویز شده ، روا داشته شده ، اجازه نامه .
ترجمه مقاله