ترجمه مقاله

مجاورت

فرهنگ فارسی معین

(مُ وَ رَ) [ ع . مجاورة ] (مص ل .) همسایگی ، نزدیکی .
ترجمه مقاله