ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متوضا

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ وَ ضّ) [ ع . ] (اِ.) 1 - جای وضو گرفتن . 2 - مستراح ، مبال .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ