ترجمه مقاله

متوالی

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ) [ ع . ] (اِفا.) پیاپی ، پشت سرهم .
ترجمه مقاله