ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متنجز

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ نَ جِّ) [ ع . ] (اِفا.) 1 - آن که از دیگری بخواهد تا حاجت وی روا کند. 2 - روا کنندة حاجت ؛ ج . متنجزین .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ