ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متعدد

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ عَ دِّ) [ ع . ] (اِفا.) بسیار، بی شمار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ