ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متشکک

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ شَ کِّ) [ ع . ] (اِفا.) گمان کننده ، شک کننده ، ج . متشککین .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ