ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متذکر

فرهنگ فارسی معین

(مَ تَ ذَّ کِ) [ ع . ] (اِفا.) یادآوری کننده ، به خاطر آورنده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ